واکاوی اعجاز قرآن کریم با تمرکز بر اعجاز تشریعی آیات
واکاوی اعجاز قرآن کریم با تمرکز بر اعجاز تشریعی آیات
دوره 3، شماره 22، اردیبهشت 1400، صفحه 34 - 15
نویسندگان : محمّدمهدی کریمی نیا * و مجتبی انصاری مقدم

چکیده :
قرآن کریم آخرین و معتبرترین کتاب الهی خدای سبحان و مهمترین منبع برای استخراج قوانین الهی برای انسان ها است. این کتاب به خاطر آنکه از تحریف دور مانده است، امتیازات مختلفی دارد. یکی از امتیازات این کتاب الهی، اعجاز آن در ابعاد مختلف است. یعنی خداوند چیزهایی را در این کتاب آورده که انسان ها از آوردن آن ناتوان باشد، پژوهش حاضر با تمرکز بر اعجاز تشریعی به مقوله اعجاز می پردازد؛ تشریع از ماده «شرع» به معنای نشان دادن راه مادی یا معنوی است؛ از این رو، بر احکام و قوانینی که راهنما و طریق معنوی انسان برای زندگی او هستند نیز تشریع اطلاق می شود؛ لذا تشریع را به معنای قانون گذاری گرفته اند. قرآن کریم در جهات مختلف تشریعی نکات نابی را یادآور شده است که در این پژوهش به آن خواهیم پرداخت.

واژگان کلیدی :
اعجاز، اعجاز تشریعی، قرآن کریم، قوانین، شریعت.