دوره 1، شماره 3، مهر 98، صفحات 65 - 75
نویسندگان : رامین باقرکنی * و مریم مصلح و آزیتا جویباری

چکیده :
یکی از مهم‌ترین راه‌های تأمین مالی دولت‌ها، وضع مالیات است. مسئله اصلی این تحقیق بررسی و ارزیابی کارایی ادارات مالیات بر ارزش‌ افزوده است تا بتوان ادارات مختلف را مورد مقایسه قرار داده و زمینه‌های بهبود را فراهم آورد که بدین منظور از تکنیک کارای تحلیل پوششی داده‌ها استفاده خواهد شد. روش تحقیق این پژوهش از نوع کاربردی می باشد. جامعه آماری در این پژوهش، ادارات مالیات بر ارزش افزوده تهران است. در این پژوهش از مدل‌های DEA با فرض بازده به مقیاس ثابت و از مدل استاندارد CCR استفاده می‌شود. در این تحقیق 15 واحد تصمیم گیری، با توجه به 4 ورودی و 1 خروجی مورد بررسی قرار گرفتند.

کلمات کلیدی :
ادارات مالیات بر ارزش افزوده تهران، کارایی، ارزیابی عملکرد