دوره 5، شماره 49، مرداد 1402، صفحات 138 - 154
نویسندگان : مهرشاد معصومی * و مریم پورصالحی و سارا وفایی نژاد و هلن حنایی

چکیده :
جامعه پذیری فرایندی است که به دنبال آموزشهای عام (اعم از آموزش رسمی و غیر رسمی) به افراد بدست آمده و موجب حلول قوانین رفتاری هر جامعه و همۀ انتظارات فرهنگی آن، در کل شخصیت روانی افراد، باتوجه به مشارکت آنها در نظام آن اجتماع می گردد و این قوانین و انتظارات را بر شخصیت فرد حک می کند. این تحقیق با هدف بررسی عوامل اجتماعی موثر بر جامعه پذیری و شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان و به روش توصیفی – تحلیلی انجام شده است. نتایج حاکی از آن است که عوامل اجتماعی از قبیل والدین، نظام آموزشی، گروه همسالان، وسایل ارتباط جمعی و بازیها در شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان و جامعه پذیری آنها تاثیر گذار است.

کلمات کلیدی :
جامعه پذیری، هویت اجتماعی، دانش آموزان


مشاهده مقاله
313
دانلود
0
تاریخ دریافت
۲۰ خرداد ۱۴۰۲
تاریخ ریوایز
۲۱ تیر ۱۴۰۲
تاریخ پذیرش
۲۸ مرداد ۱۴۰۲