تحلیل تفسیری مفهوم «صراط مستقیم» در سوره فاتحه با تمرکز بر تفسیر المیزان علامۀ طباطبایی رحمۀ الله علیه
تحلیل تفسیری مفهوم «صراط مستقیم» در سوره فاتحه با تمرکز بر تفسیر المیزان علامۀ طباطبایی رحمۀ الله علیه
دوره 3، شماره 21، فروردین 1400، صفحه 44 - 32
نویسندگان : مجتبی انصاری مقدم *

چکیده :
تفسیر قرآن یکی از مهمترین علوم مسلمانان از گذشته تاکنون بوده است؛ چراکه تمام احکام و قوانین نظام اسلامی مطابق با معارف قرآنی تنظیم می شود، بدین رو یکی از علوم مهم مسلمین به شمار می رود. پژوهش حاضر به بررسی تفسیری مفهوم و مصادیق صراط مستقیم در سوره مبارکه فاتحه می پردازد؛ این بررسی تفسیری با روشی توصیفی- تحلیلی و با تأکید بر تفسیر المیزان علامۀ طباطبایی (ره) دانشمند بزرگ معاصر شیعی انجامیده می شود. محقق به تشریح دقیق صراط مستقیم پرداخته است. صراط مستقيم راهي است به‌سوی خدا، كه هر راه ديگري كه خلايق به‌سوی خدا دارند، شعبه‌هاي از آنست، و هر طريقي كه آدمي را به‌سوی خدا رهنمايي مي‌كند، بهره‌هاي از صراط مستقيم را دارا است. همچنین باید گفت که هدايت عبارتست از دلالت و نشان دادن هدف، به‌وسيله نشان دادن راه، و اين خود يك نحو رساندن به هدف است، و كار خدا است، چيزي كه هست خداي تعالي سنتش بر اين جريان يافته كه امور را از مجراي اسباب به جريان اندازد، و در مسئله هدايت هم وسيله هاي فراهم مي‌كند، تا مطلوب و هدف براي هر كه او بخواهد روشن گشته، و بندهاش در مسير زندگي به هدف نهايي خود برسد .

واژگان کلیدی :
تحلیل تفسیری، صراط مستقیم، سوره فاتحه، تفسیر المیزان، علامه طباطبایی.