دوره 4، شماره 43، بهمن 1401، صفحات 43 - 51
نویسندگان : عسگر اکبري * و معصومه احمدلو

چکیده :
هدف: پژوهش حاضر رفتار اطلاع‌‌یابی دانشجویان دانشگاه پیام‌‌نور اراک را در جستجوی اطلاعات از اینترنت را با مدل جستجوی اطلاعات کولثاو را به‌‌منظور درک بهتر نیازهای اطلاعاتی دانشجویان مقایسه می‌‌کند. روش‌‌شناسی: این پژوهش به روش توصیفی– پیمایشی انجام گرفته است. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانشجویان کارشناسی علوم انسانی در سال تحصیلی 98-1397 است که از طریق نمونه‌‌گیری تصادفی 204 نفر انتخاب شدند. ابزار جمع‌‌آوری داده‌‌ها، پرسشنامه محقق ساخته بود. روایی پرسشنامه با استفاده از نظر اساتید و کارشناسان این حوزه مورد تأئید واقع و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ 96% محاسبه گردید. يافته‌‌ها: یافته‌‌های پژوهش نشان داد که دانشجویان در مراحل تشخیص نیاز اطلاعاتی 3/57 درصد، انتخاب موضوع 8/59 درصد، مرحله تمرکز روی موضوع 1/74 درصد، گردآوری 8/87 درصد و ارائه گزارش 9/79 درصد مطابقت دارد ولی در مرحله کشف اولیه 7/62 درصد با مدل کولثاو در روند پژوهش مطابقت ندارد. همچنین یافته‌‌ها حکایت از این دارد که دانشجویان به‌‌طور میانگین 5/53 درصد در مراحل جستجوی اطلاعات از اینترنت نیاز به کمک کتابداران دارند. نتیجه‌‌گیری: نتایج پژوهش حکایت از این موضوع دارد که دانشجویان در زمان جستجوی اطلاعات به سواد اطلاعاتی و اطلاع‌‌یابی نیاز دارند، ضروریست که کتابداران آن را مورد توجه قرار دهند و دورههای آموزشی را به‌‌ویژه دانشجویان ترم اول برگزار نمایند.

کلمات کلیدی :
رفتار اطلاعاتی، معلمان دوره متوسطه دوم، اینترنت، جستجوی اطلاعات.


مشاهده مقاله
259
دانلود
0
تاریخ دریافت
۰۶ شهریور ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۲۵ آبان ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۳۰ بهمن ۱۴۰۱