بررسی تاثیر رویکرد ساختارگرایانه بر خودآگاهی دانش آموزان
بررسی تاثیر رویکرد ساختارگرایانه بر خودآگاهی دانش آموزان
دوره 2، شماره 19، بهمن 99، صفحه 25 - 14
نویسندگان : زهرا قیصربیگی * و شکوفه زرگوش و مريم بيوک و کوثر شیخی

چکیده :
مقاله حاضر از نوع مروری – کتابخانه ای است که با توجه به نظرات اندیشمندان به رشته تحریر در آمده است. هدف از نگارش این مقاله بررسی تاثیر رویکردساختارگرایانه بر خودآگاهی دانش آموزان است. نتیجه نشان می دهد که رویکرد ساختارگرایانه بر روی خودآگاهی دانش آموزان تاثیر مستقیم و مثبتی دارد. مهارت خودآگاهی را در حقيقت می توان به مثابه آينه تمام نمايی دانست كه برخلاف آينه هاي معمولی، كه فقط يک بعد و لايه از وجود ما را به ما نشان می دهند، همه يا عمده لايه ها و ابعاد وجوديمان را به ما می نماياند.

واژگان کلیدی :
رویکرد ساختارگرایانه، خودآگاهی، دانش آموزان