دوره 5، شماره 49، مرداد 1402، صفحات 9 - 14
نویسندگان : پری فهندژ سعدی * و محمد صادق رفیعی

چکیده :
امور تربیتی ، ﺳﺎزه‌اي ﻣﻬﻢ در علوم ورزشی اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ آن از ﺿﺮورتﻫـﺎي ﻧﻈـﺎم آﻣـﻮزش ﻋـﺎﻟﯽ در ﮐﺸﻮرﻣﺤـﺴﻮب ﻣـﯽﺷـﻮد. ﺑﺮاﯾﻦاﺳﺎس ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ بررسی عامل های تربیتی و اخلاقی و تربیتی درعلوم ورزشی دانشگاهی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ اصول اهلاقی و تربیتی در هر زمینه‌ای از موارد ضروری می‌باشد و ﺑﺎﯾﺪ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎي ﭘـﯿﺶ روي علوم ورزشی را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و آﻧﻬﺎ را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮد. آشنایی با مشکلات جهانی و ﻣﺤﻠـﯽ در دو دﻫـﻪ اﺧﯿـﺮ از ﯾـﮏ ﺳـﻮ و ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣـﺎﻟﯽ از ﻃـﺮف دﯾﮕـﺮ ﺑـﻪ ﺗﻐﯿﯿـﺮات ﺳـﺎﺧﺘاری در ﻧﻈﺎمﻫﺎي ورزشی دانشگاهیﺟﻬﺎن ﻣﻨﺠـﺮ ﺷـﺪه اﺳﺖ ابتدا به بررسی این عوامل پرداخته شده است. در ﮔﺎم ﺑﻌﺪ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ این اﺑﻌﺎد و ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي علوم ورزشیﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺑﻪﺻـﻮرت ﯾﮑﭙﺎرﭼـﻪ ﻣـﻮرد بررسی ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ. استفاده از تمرينات و آزمون هاي مهارتي مناسب و استاندارد؛ جلوگيري از دل زدگي دانشجويان و علاقه مند نمودن آنها به ورزش؛ پرهيز از شوخي و طنزهاي ناشايست؛ استفاده از ارزشيابي نسبي در مورد عملکرد مهارتي دانشجو؛ و فروتني و پرهيز از تکبر و خودبرتربيني؛ از مهم ترين شاخص هاي اخلاق حرفه اي در اساتيد تربيت بدني عمومي است.

کلمات کلیدی :
اخلاق و امورتربیتی، علوم ورزشی، تربیتی


مشاهده مقاله
192
دانلود
0
تاریخ دریافت
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲
تاریخ پذیرش
۲۵ مرداد ۱۴۰۲