دوره 2، شماره 20، اسفند 99، صفحات 5 - 1
نویسندگان : امیرمحمد اسماعیلیان *

چکیده :
در ایران سالانه مخارج سنگینی جهت بازسازی سازه های بتن آرمه که در اثر نفوذ عوامل خورنده صورت می گیرد هزینه می شود.خوردگی میلگرد های فولادی یکی از مهم ترین عوامل خرابی این سازه ها در مناطق خورنده به شمار می آید.به دلیل تاثیرات منفی سولفات ها و یون های کلر، حفظ پایایی میلگرد ها دارای اهمیت خاصی است. افزایش حجم محصولات خوردگی نسبت به فولاد اولیه باعث ایجاد ترک در سازه شده و باعث تسریع کاهش عمر مفید سازه می شود. جهت کاهش این خسارت های جبران ناپذیر ناشی از پدیده خوردگی و افزایش دوام سازه ها باید تمهیداتی در نظر بگیریم تا مقاومت میلگرد ها را افزایش و تاثیرات عوامل خورنده را کاهش دهیم. در این پژوهش به بررسی و ارائه راهکارهایی برای به حداقل رسانیدن خوردگی میلگرد های فولادی در سازه های بتن آرمه می پردازیم.

کلمات کلیدی :
بتن آرمه، میلگرد فولادی، خوردگی، محیط های خورنده