دوره 4، شماره 35، خرداد 1401، صفحات 67 - 80
نویسندگان : مریم پدیدار و محمّدمهدی کریمی نیا * و مجتبی انصاری مقدم

چکیده :
شناخت و معرفت یکی از مهم ترین مسایل در زندگی بشر است. جستجوی حقیقت میل فطری و ریشه ای در درون هر انسانی است. عوامل و انگیزه هایی وجود دارد که شخص را وادار می کند تا در مسیر خداشناسی قدم بردارد و معرفت او را جویا شود. این گرایش، در واقع جزئی از حقیقت انسان است و در سرشت و نهاد انسان و اعماق هستی وی ریشه دارد؛ از این رو، ضروری است که انسان برای اطاعت از امر الهی و شناخت صحیح امور، نخست موانع و حجاب‌هایی را که در برابر این اصل مهم قرار دارند، از میان بردارد و آنگاه عوامل مؤثر در ازبین بردن موانع بازدارنده شناخته، به تقویت آن‌ها در وجود خود اقدام نماید که از جمله این عوامل می‌توان به تعقل، ایمان به خدا، یقین به معاد و تقوی اشاره نمود. در این مقاله، سعی بر آن است تا با استفاده از روش توصیفی‌ـ تحلیلی، به بررسی موانع شناخت حق و راهکارهای مقابله با آن از دیدگاه قرآن کریم پرداخته شود.

کلمات کلیدی :
حقیقت، حق، شناخت، موانع.


مشاهده مقاله
421
دانلود
0
تاریخ دریافت
۲۳ شهریور ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۲۸ دی ۱۴۰۰
تاریخ پذیرش
۰۷ تیر ۱۴۰۱