بررسی و شناخت عوامل مؤثر در ارتقاء سطح ایمنی و بهداشت و محیط‌زیست در پروژه‌های عمرانی شرکت خاتم‌الانبیاء شهر شیراز
بررسی و شناخت عوامل مؤثر در ارتقاء سطح ایمنی و بهداشت و محیط‌زیست در پروژه‌های عمرانی شرکت خاتم‌الانبیاء شهر شیراز
دوره 3، شماره 21، فروردین 1400، صفحه 59 - 45
نویسندگان : سجاد زارع * و مجتبی قاسمی دهبکری

چکیده :
هدف از اجرای این پژوهش بررسی و شناخت عوامل مؤثر در ارتقاء سطح ایمنی و بهداشت و محیط‌زیست در پروژه‌های عمرانی شرکت خاتم‌الانبیاء شهر شیراز بوده است. روش تحقيق حاضر، بر اساس هدف از نوع تحقيق كاربردي است و بر اساس نحوه‌ي گردآوري داده‌ها و تعیین روابط بین متغیرها، توصيفي- پيمايشي از نوع همبستگی است. برای جمع‌آوری اطلاعات درباره مبانی نظری و ادبیات موضوع از روش کتابخانه‌ای از طریق بررسی کتاب‌ها، مجلات و مقالات داخلی و خارجی مستخرج از سایت‌‌های معتبر و مرتبط اینترنتی و کتابخانه دانشگاه‌‌های معتبر کشور استفاده گردید. در این پژوهش برای گردآوری اطلاعات از چندین پرسشنامه استفاده شد. پرسشنامه‌های این پژوهش بر اساس مبانی نظری و پیشینه مطالعاتی در خصوص موضوع پژوهش توسط محقق طراحی شد. این پرسشنامه‌ها در طیف 5 گزینه‌ای لیکرت طراحی خواهند شد. برای بررسی پایایی این ابزار از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید. جامعه آماری در این پژوهش، کلیه مدیران، پیمانکاران، کارکنان و کارشناسان شرکت خاتم‌الانبیاء در شهر شیراز می‌باشد. برای تعیین حجم نمونه از روش نمونه‌گیری هدفمند استفاده شد و تعداد 50 نفر از این کارشناسان به‌عنوان حجم نمونه آماری انتخاب شد. تجزیه‌وتحلیل داده‌‌های حاصل از پژوهش توسط نرم‌افزار SPSS و با آزمون همبستگی پیرسون، آنووا و t مستقل انجام شد. یافته‌های این پژوهش نشان داد که عوامل مختلفی ازجمله سطح تحصیلات کارکنان، سن، تجربه کاری، اولویت دادن کارکنان به ایمنی، رهبری، مسئولیت‌پذیری، یکپارچگی ایمنی، آموزش و یادگیری و دقت در رعایت اصول مدیریت ایمنی ازجمله عواملی می‌باشند که بر ارتقاء سطح ایمنی و بهداشت و محیط‌زیست در پروژه‌های عمرانی شرکت خاتم‌الانبیاء شهر شیراز تأثیرگذار می‌باشد.

واژگان کلیدی :
مدیریت ایمنی، ایمنی، بهداشت، محیط‌زیست، شرکت خاتم‌الانبیاء شهر شیراز