دوره 5، شماره 45، فروردین 1402، صفحات 35 - 49
نویسندگان : فاطمه جمشیدیان *

چکیده :
نانوتکنولوژی یک فناوری پیشرفته جدید است که در صنعت مورد استفاده قرار می گیرد. تحقیق حاضر به گونه ای مروری به بررسی ادبیات موضوع پرداخته و موضوعات حسابداری مربوط به پیاده سازی فناوری نانو، به ویژه تغییر ساختار هزینه و راه حل های مورد انتظار برای افزایش هزینه های غیرمستقیم را که نیاز به تخصیص دقیق تری به واحد محصول دارد، تشریح نموده است. همچنین، این مطالعه به بررسی ریسک های حسابداری مورد انتظار آتی برای استفاده از فناوری نانو پرداخته است. در نهایت، این تحقیق مسیر آتی را در جهت مطالعات بیشتر در مورد نانوتکنولوژی و مسائل مختلف حسابداری در آینده روشن نموده است.

کلمات کلیدی :
نانوتکنولوژی، حسابداری، هزینه های تولید، بهای تمام شده، ساختار هزینه، ریسک حسابداری


مشاهده مقاله
258
دانلود
0
تاریخ دریافت
۰۸ آبان ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۰۶ آذر ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۲۸ فروردین ۱۴۰۲