نقش مدیریت ایمنی (HSE) در کاهش سوانح و صدمات انسانی در شرکت‌های ساختمان‌ سازی شهر کرمان
نقش مدیریت ایمنی (HSE) در کاهش سوانح و صدمات انسانی در شرکت‌های ساختمان‌ سازی شهر کرمان
دوره 3، شماره 21، فروردین 1400، صفحه 79 - 68
نویسندگان : سجاد زارع * و مجتبی قاسمی دهبکری

چکیده :
هدف اصلی این پژوهش حاضر بررسی نقش مدیریت ایمنی (HSE) در کاهش سوانح و صدمات انسانی در شرکت‌های ساختمان‌سازی شهر کرمان بوده است. روش تحقيق حاضر، توصيفي- پيمايشي از نوع همبستگی بود. جامعه آماری در این پژوهش، کلیه مدیران، پیمانکاران، کارکنان و کارشناسان شرکت‌های پیمانکاری مشغول در صنعت ساخت‌وسازهای بلندمرتبه در شهر کرمان بود. برای تعیین حجم نمونه از روش نمونه‌گیری هدفمند و در دسترس استفاده شد و تعداد 50 نفر از این کارشناسان به‌عنوان حجم نمونه آماری انتخاب شد. در این پژوهش برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شد. برای بررسی پایایی این ابزار از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید. تجزیه‌وتحلیل داده‌‌های حاصل از پژوهش توسط نرم‌افزار SPSS و آزمون‌های ضریب همبستگی پیرسون و آزمون رتبه‌بندی فریدمن انجام شد. یافته‌های این پژوهش نشان داد که عملکرد مدیریت ایمنی در پروژه‌های بلندمرتبه شهر کرمان، باعث افزایش ایمنی (کاهش حوادث و سوانح، کاهش صدمات فردی و افزایش بهداشت ایمنی) در این پروژه‌ها شده است. همچنین رتبه‌بندی عملکرد مدیریت ایمنی نشان داد که مدیریت ایمنی به ترتیب باعث کاهش میزان صدمات فردی، کاهش حوادث و سوانح و افزایش بهداشت ایمنی شده است.

واژگان کلیدی :
ایمنی، مدیریت ایمنی (HSE)، پروژه‌های بلندمرتبه، شهر کرمان