دوره 4، شماره 44، اسفند 1401، صفحات 27 - 47
نویسندگان : آسیه حسینعلی زاده *

چکیده :
روان شناسی مثبت گرا با تکیه بر استعدادها و توانایی های انسانی، به جای تمرکز بر بیماری ها، جای خود را در بین ادبیات و فرهنگ گشوده است. پژوهشگران روان شناسی مثبت نگر توانمندی های انسان را در شش گروه خردورزی، شجاعت، انسانیت، عدالت طلبی، اعتدال و تعالی با عنوان فضیلت های همه جا حاضر، طبقه بندی کرده اند و برای هر کدام قابلیت هایی برشمرده اند. در تحقیق حاضر به بررسی فضیلتهای شش گانۀ نظریۀ مثبت نگر مارتین سلیگمن و قابلیت های هریک در بوستان سعدی به عنوان یک اثر شاخص در ادبیات تعلیمی پرداخته شده است. پژوهش حاضر توصیفی – تحلیلی و از نوع کتابخانه ای است. بررسی اشعار و حکایت های بوستان سعدی، با هدف شناسایی و تبیین مؤلفههای روان شناسی مثبت نگر هدف اصلی تحقیق پیش روی بوده است تا بوستان از منظری دیگر مطالعه و بازبینی شود. یافته های پژوهش نشان می دهد که با توجه به نظریۀ مارتین سلیگمن و فضایل همه جا حاضر او، سعدی در بوستان به تعالی و کمال طلبی انسان با بهره گیری از احساسات و عواطف انسانی توجه نشان داده و آموزه های اجتماعی بر تعالیم فردی غلبه دارد. نوع دوستی، دوست داشتن، خویشتن داری و فروتنی ویژگی های غالب انسان های آرمان شهر سعدی در بوستان هستند. شخصیت های داستان های بوستان جملگی مثبت نگر، امیدوار به آینده، با روحیه، شاد، مشتاق به زندگی، سعادتمند و خشنود هستند.

کلمات کلیدی :
بوستان سعدی، مارتین سلیگمن، روان شناسی مثبت نگر، فضیلت های مثبت گرا.


مشاهده مقاله
250
دانلود
0
تاریخ دریافت
۲۹ شهریور ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۱۷ دی ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۲۲ اسفند ۱۴۰۱