دوره 5، شماره 53، آذر 1402، صفحات 1 - 9
نویسندگان : سید کامران یگانگی * و مهشاد قاسمی

چکیده :
در دنیای امروز، بیمارستان ها به عنوان مراکز ارائه خدمات بهداشتی و درمانی، با چالش های بسیاری روبرو هستند. یکی از این چالش ها، توانایی نوآوری و توسعه فناوری در بیمارستان ها است. برای موفقیت در این زمینه، مدیریت منابع انسانی بازیگر اصلی محسوب می شود. این مقاله به بررسی تأثیر مدیریت منابع انسانی بر نوآوری در بیمارستان ها پرداخته است. در این راستا، به بررسی فرصت ها و چالش های مدیریت منابع انسانی در بیمارستان ها پرداخته شده است. همچنین، نقش مدیریت منابع انسانی در توسعه فناوری در بیمارستان ها و بهبود نوآوری با استفاده از مدیریت منابع انسانی بررسی شده است. در نهایت، تأثیر مدیریت منابع انسانی بر توانایی نوآوری در سازمان های بهداشتی به عنوان یکی از موارد مهم در این زمینه مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که مدیریت منابع انسانی باعث بهبود توانایی نوآوری و توسعه فناوری در بیمارستان ها می شود و به عنوان یک عامل مهم در موفقیت سازمان های بهداشتی محسوب می شود.

کلمات کلیدی :
مدیریت منابع انسانی، نوآوری، بیمارستان


مشاهده مقاله
93
دانلود
0
تاریخ دریافت
۱۳ مهر ۱۴۰۲
تاریخ ریوایز
۱۳ آبان ۱۴۰۲
تاریخ پذیرش
۰۴ دی ۱۴۰۲