دوره 4، شماره 43، بهمن 1401، صفحات 24 - 30
نویسندگان : زینب محمودی * و حمیدرضا معتمد

چکیده :
مقدمه: به دلیل عوارض مهم ناشی از نابرابری آموزشی در جامعه و بر چرخه رونق کشورها، مطالعه حاضر به هدف تعیین راه کارهای کاهش نابرابری اجتماعی در آموزش انجام گرفت. روش و ابزار: پژوهش حاضر از نوع مطالعه مروری است. برای بدست آوردن مقالات و کتاب های مرتبط، پایگاه های داده خارجی شامل (CINHAL، Web of Science،Scopus و PubMed)، پایگاه های ایرانیMagiran و SID و مراجع کتابخانه ای در بازه زمانی سال های 2010 تا 2019 مورد جستجو قرار گرفتند. واژگان مورد استفاده در این جستجو شامل، نابرابری، نابرابری اجتماعی، نابرابری آموزشی و نابرابری اجتماعی در آموزش بودند. منابع بدست آمده شامل 15 کتاب و 45 مقاله بودند که توسط نویسندگان مورد ارزیابی قرار گرفتند و مناسب ترین مطالعات برای هدف این مطالعه انتخاب شدند. یافته ها: در نهایت 10 مقاله و 5 کتاب انتخاب شدند که نتایج بدست آمده از مرور این منابع شامل، تسهیل امکانات و تجهیزات، تخصیص منابع عادلانه، کاهش تضاد طبقاتی، تربیت نیروی انسانی متخصص و عدم نگاه جنسیتی، بعنوان راه کارهای کاهش نابرابری اجتماعی بودند. نتیجه گیری: کاهش عوامل موثر بر ایجاد نابرابری اجتماعی در آموزش می تواند زمینه ساز رشد شاخص های مختلف در یک جامعه باشد.

کلمات کلیدی :
نابرابری آموزشی، آموزش، جامعه


مشاهده مقاله
207
دانلود
0
تاریخ دریافت
۱۴ مرداد ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۱۰ مهر ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۳۰ بهمن ۱۴۰۱