دوره 2، شماره 15، مهر 99، صفحات 70 - 52
نویسندگان : معصومه ستاری *

چکیده :
کاهش ویتامین D در شهرهای شمالی کشور نظیر رشت و اردبیل به عنوان یک مشکل عمده بهداشتی مطرح می باشد. از سوي دیگر امکان پیشگیري و اصلاح وضعیت موجود بر اساس اتخاذ تدابیر مناسب به ویژه در گروه هاي پر خطر وجود دارد. این مهم خود نیازمند ترسیم دقیق وضعیت موجود، شناسایی عوامل خطر و تعیین کننده ها، روند گسترش عارضه و... بر داده هاي مبتنی بر جمعیت خاص هر منطقه می باشد. این پژوهش به دنبال ارزیابی تطبیقی عوامل موثر بر سطح ویتامین D با میانجی گری متغیرهای آب و هوایی بین شهروندان اردبیل و رشت می باشد، به عبارت دیگر این تحقیق به دنبال پاسخ براي این مسئله است که مهمترین عوامل موثر بر سطح ویتامین D کدامند؟ تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش اجرا،توصیفی پیمایشی و از نوع همبستگی است.همچنین از نظر جمع آوری داده، میدانی می باشد چرا که از طریق بررسی نظرات و دیدگاه های شهروندان اردبیل و رشت، ارتباط بین متغیرهای تحقیق مشخص می شود. در اين تحقيق از بين جامعه آماري كه شامل کلیه شهروندان اردبیل و رشت می باشند با توجه به اين كه تعداد جامعه مورد نظر نامحدود(بیش از 100 هزار نفر) می باشد، با استفاده از جدول کوکران، حجم نمونه 384 نفر می باشد، که بین آنها پرسشنامه توزیع گردید. روش تجزيه و تحليل داده ها به اين ترتيب بود كه پس از جمع آوري اطلاعات از نرم افزار SPSS23 استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد که بین متغیرهای تحقیق( سن، وزن و فراسنج آب و هوایی) با میزان سطح ویتامین D رابطه معناداری وجود دارد.

کلمات کلیدی :
سن، وزن، فراسنج آب و هوایی، ویتامین D، شهر اردبیل و رشت