دوره 4، شماره 36، تیر 1401، صفحات 104 - 111
نویسندگان : نسرین قدیری * و مریم صانعی و مجتبی منصور روستا

چکیده :
هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی مقایسه بهزیستی روانشناختی و سبک های هویتی در نوجوانان تحت سرپرستی بهزیستی و نوجوانان عادی شهر تهران بود. روش پژوهش توصیفی و از نوع علی –مقایسه ای بود و جامعه آماری شامل تمام پسران در که بند كانون اصلاح و تربيت بهزیستی شهر تهران در سال 1400 به تعداد حدود 350 نفر بود برای تعیین حجم نمونه 200 نوجوانان بند کانون اصلاح و تربیت بهزیستی (100 نفر)، و 100 نفر نوجوانان با سرپرستی عادی در مدارس منطقه 6 تهران به صورت تصادفی انتخاب شدند. ابزار پژوهش و گردآوری اطلاعات سبک های هویتی برزونسکی‌(1992) و بهزیستی روانشناختی ریف (1989) بود. نتایج نشان داد که بین سبک‌های هویت نوجوانان عادی و نوجوانان تحت پوشش بهزیستی تفاوت معنی داری وجود دارد (005/0>P)، و همچنین در بهزیستی روانشناختی بین مولفه های پذیرش خود، روابط مثبت با دیگران، خودمختاری‌، زندگی هدفمند و رشد فردی بین دو گروه تفاوت معناداری وجود دارد (005/0>P). اما بین مولفه تسلط بر محیط در دو گروه تفاوت معناداری مشاهده نشد((005/0>P). برگزاری گردهمایی‌های مناسب و استفاده از مشاورین و متخصین مجرب‌، نوجوانان تحت پوشش سازمان بهزیستی، به مسئولین این سازمان پیشنهاد می گردد.

کلمات کلیدی :
بهزیستی روانشناختی، سبک های هویتی، بهزیستی


مشاهده مقاله
39
دانلود
0
تاریخ دریافت
۳۰ آبان ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۱۴ بهمن ۱۴۰۰
تاریخ پذیرش
۱۸ تیر ۱۴۰۱