دوره 4، شماره 37، مرداد 1401، صفحات 127 - 140
نویسندگان : علیرضا حسن پور و رضا بنی اسدی *

چکیده :
انسان برای رسیدن به موفقیت و رستگاری موانعی دارد. برخی از این موانع دشمنانی هستند که نمی خواهند انسان به هدفش برسد. پس شناحت دشمن یکی از ضروریات مسیر موفقیت است همان طور که شناخت زمان و مکان عملیات دشمن نیز از ضروریات است در نتیجه هوشیاری در همه زمان ها و مکان ها در برابر دشمن لازمه موفقیت می باشد. دشمن گاهی به وسیله جنگ سرد، گاهی از راه جنگ نظامی و گاهی از راه جنگ نرم هدف خود را دنبال می کند. بنابراین افزون بر شناخت دشمن، و زمان و مکان عملیات آن، شناخت روش ها و ابزاری که او به کار می گیرد نیز ضروری است. یک روش دشمن جنگ نرم است که قدمت طولانی و پیچیدگی خاص خود را دارد و یکی از مهم ترین ابزار آن شایعه پراکنی است. این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی است دشمن و جنگ نرم از منظر نهج البلاغه را با تمرکز بر سلاح شایعه مورد بررسی قرار داده تا با آشکار شدن کیفیت مقابله با دشمن در جنگ نرم، از ضربه زدن آن به جبهه حق جلوگیری کند.

کلمات کلیدی :
امام علی (ع)، نهج البلاغه، دشمن شناسی، جنگ نرم، شایعه.


مشاهده مقاله
32
دانلود
0
تاریخ دریافت
۲۶ بهمن ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۲۴ خرداد ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۲۵ مرداد ۱۴۰۱