دوره 3، شماره 28، آبان 1400، صفحات 67 - 59
نویسندگان : علیرضا مسعودی *

چکیده :
در این پژوهش تلاش شده است تا از یک پلیمر قالب مولکولی برای جذب اختصاصی و واجذب پروتئین نوترکیب هپاتیت ب که ماده اولیه ساخت واکسن هپاتیت ب میباشد استفاده شود. اگر چه استفاده از پلیمرهای قالب مولکولی به عنوان جاذب اختصاصی پیتیدها و پروتئین ها از سال ۱۹۹۰ آغاز شده است اما همچنان در مراحل پیشرفت خود به سر می برد. در کارهای صورت گرفته تا کنون از انواع پروتئین با وزن های مولکولی متفاوت استفاده شده است اما در این پژوهش هدف دستیابی به پروتئین خالص با خلوص بیشتر از ۹۰ درصد است. همچنین در طی مراحل کار نبایستی شکل مولکولی پروتئین تغییر پیدا کند زیرا اثربخشی آن به عنوان واکسن منوط به شکل آنتی ژن سطحی است.

کلمات کلیدی :
پلیمر قالب مولکولی، پروتئین، هپاتیت ب، واکسن