دوره 5، شماره 46، اردیبهشت 1402، صفحات 23 - 32
نویسندگان : نازنین اسمعیلی * و فائزه السادات صالحی

چکیده :
یکی از مهم ترین منابع اطلاعاتی، صورت های مالی و اطلاعات موجود در آن می باشد. وجود این اطلاعات سودمند به منظور اتخاذ تصمیمات مهم اقتصادی در اختیار سرمایه گزاران قرار خواهد گرفت. گزارشگری مالی در بردارنده اطلاعات بسیار مهمی چون درآمد، هزینه، سود و... می باشد لذا صحت این اطلاعات بسیار حائز اهمیت می باشد اما تمامی شرکت ها از کیفیت گزارشگری مالی یکسان برخوردار نمی باشند. حسابداران و حسابرسان قادر خواهند بود میزان صحت اینگونه اطلاعات را مورد بررسی قرار دهند. با توجه به اهمیت وضعیت مالی شرکت ها و ارتباط آن با اجزای کیفیت گزارشگری و تاثیر ویژه آن بر دریافت سود شرکت ها که منجر به حصول اهداف شرکت مبنی بر تطابق درآمد، هزینه و سود خواهد شد در این پژوهش سعی شده است که به این مهم پرداخته شود، در این راستا با استفاده از بانک اطلاعاتی موجود در اداره آمار شرکت بورس به انجام آزمون های رگرسیونی بر روی 102 شرکت در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های1389 تا 1393پرداخته شد. نتایج حاصل از انجام آزمون ها بررسی دقیقی از رابطه بین وضعیت مالی و اجزای کیفیت گزارشگری مالی این شرکت ها نشان می دهد که نسبت جریان پایداری و هموارسازی سود در شركت هاي درمانده نسبت به شركتهاي غيردرمانده كمتر است.

کلمات کلیدی :
صورت های مالی، کیفیت سود، هموارسازی سود


مشاهده مقاله
209
دانلود
0
تاریخ دریافت
۰۱ آبان ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۱۸ بهمن ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲