دوره 5، شماره 49، مرداد 1402، صفحات 66 - 74
نویسندگان : مهدی محمدی * و رقيه باقری

چکیده :
مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه راهبردهای انگیزشی و خودپنداره شغلی با کارآفرینی دانشجویان رشته های مدیریت دانشگاه آزاد تبریز اجرا گردید. مطالعه حاضر از زمره مطالعات توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری مطالعه حاضر شامل تمامی دانشجویان رشته های مدیریت (18 گرایش) مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه آزاد واحد تبریز در نیمسال دوم 97-98 به تعداد حدود 1000 دانشجو بود. از طریق نمونه گیری خوشه ایی و بر اساس جدول مورگان تعداد تعداد 278 دانشجو انتخاب شدند. تمامی اعضای نمونه پرسشنامه های کارآفرینی روبینسون، استیمپسون، هوفنر و هانت (1991)، پرسشنامه ارزش های مربوط به شغل (بابک و گور، 2001) و پرسشنامه جهت گیری انگیزشی نیکولز و همکاران(1985) را تکمیل کردند. نتایج نشان داد که بین ابعاد راهبردهای انگیزشی و خودپنداره شغلی ارتباط مثبت و معنی داري وجود دارد، همچنین مشخص شد که ابعاد راهبرهای انگیزشی و خودپنداره شغلی به ترتیب 38 و 53 درصد از متغیر کارآفرینی را تبیین و پیش بینی می کنند. می توان نتیجه گرفت که راهبردهای انگیزشی و خود پنداره شغلی نقش مهمی در کارآفرینی دانشجویان ایفا می کنند.

کلمات کلیدی :
کارآفرینی، راهبردهای انگیزشی، خودپنداره شغلی


مشاهده مقاله
204
دانلود
0
تاریخ دریافت
۰۲ بهمن ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
تاریخ پذیرش
۲۵ مرداد ۱۴۰۲