دوره 4، شماره 43، بهمن 1401، صفحات 77 - 92
نویسندگان : ندا اسمعیل پورعسکر *

چکیده :
به منظور بررسی موانع و مشکلات ارائه خدمات به کودکان دارای مادر معتاد، 11 نفر از متخصصین این حوزه شامل روانشناس، روانپزشک و استاد دانشگاه با استفاده از روش نمونه گیری ملاک محور انتخاب شدند و در پژوهشی کیفی با راهبرد نظریه داده بنیاد مورد مصاحبه قرار گرفتند. مصاحبه ها با استفاده از روش کد گذاری باز و محوری تحلیل شدند و بدین ترتیب 114 کد که در 2 طبقه اصلی و 12 طبقه فرعی قرار می‌گرفتند، استخراج شد. متخصصان موانع و مشکلات ارائه خدمات به کودکان دارای مادر معتاد را شامل دو طبقه اصلی جسمانی و روانی معرفی نمودند که طبقه جسمانی شامل (بیماری، نقایص مادرزادی، اعتیاد و کودک آزاری ) و طبقه روانی شامل( کمبود عزت نفس، اضطراب، احساس گناه، افسردگی، ترس، رفتارهای ضداجتماعی، افت تحصیلی و غفلت) می شدند.

کلمات کلیدی :
کودکان، مادر معتاد، اعتیاد، موادمخدر


مشاهده مقاله
260
دانلود
0
تاریخ دریافت
۰۷ مهر ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۱۵ آذر ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۳۰ بهمن ۱۴۰۱