دوره 4، شماره 36، تیر 1401، صفحات 1 - 23
نویسندگان : زهرا پرناك و محمّدمهدی کریمی نیا * و مجتبی انصاری مقدم

چکیده :
این تحقیق با موضوع عوامل محیطی تربیت انسان از دیدگاه قرآن با هدف افزایش آگاهی عموم مردم برای دستیابی به تربیت صحیح دینی و رسیدن به سعادت دنیا و آخرت انجام یافته است. با بررسی و توصیف این عوامل از دیدگاه قرآن می‌توان این یافته‌ها را به دست آورد که اولین محیط تربیتی، محیط خانوادگی است و از عواملی که به ایجاد محیط سالم در خانواده می‌انجامد، انتخاب همسر باتقوا و در راستای آن احساس مسئولیت والدین در قبال تربیت فرزندان و همچنین اهتمام آنها به انتخاب نام نیکو برای فرزندان که دارای تأثیر تربیتی و روانی بر آنها است. در کنار محیط خانوادگی، محیط آموزشگاهی نیز در تربیت انسان نقش دارد و از جمله آن می‌توان به محیط مدرسه، سایر مراکز آموزشی و رسانه‌ها اشاره نمود که از مهمترین عوامل مؤثر در تربیت انسان در سه بُعد دیداری، گفتاری و رفتاری است. با برقراری روابط اجتماعی در این محیط، محیط همنشینی پدید می‌آید که با معرفی برترين الگوهای اخلاقي و رفتاري و بیان عاقبت سوء افراد فاسد و پیامدهای همنشینی با این افراد به ایجاد یک محیط سالم برای همنشینی، تأکید شده است. محیط حرفه که سه رابطه‌ی نفسِ حرفه، محیطی که انسان در آن کار می‌کند و مراجعین در محیط حرفه، مطرح است و هر یک از این سه رابطه نقش تربیتی دارند. داده‌های این تحقیق به روش کتابخانه ای جمع آوری و با شیوه توصیفی- تحلیلی ارائه شده است.

کلمات کلیدی :
عوامل، محیط، عوامل محیطی، تربیت، تربیت انسان، قرآن.


مشاهده مقاله
292
دانلود
0
تاریخ دریافت
۰۸ آذر ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۲۹ اسفند ۱۴۰۰
تاریخ پذیرش
۱۵ تیر ۱۴۰۱