دوره 6، شماره 57، فروردین 1403، صفحات 155 - 171
نویسندگان : فاطمه رمضانی *

چکیده :
خانواده نخستین محیط اجتماعی است که فرد در آن قرار می گیرد و رشد می یابد‌. اصلی ترین پایه های شخصیتی هر انسانی در بستر خانواده شکل می گیرد به همین دلیل است که اهمیت خانواده بسیار مهم می باشد. یکی از نقش های مهمی که خانواده دارد تربیت صحیح فرزندان می باشد اگر تربیت به شیوه صحیح در خانواده اتفاق بیوفتد شاهد جامعه ای با اعضای خوب خواهیم بود. یکی دیگر از نقش های مهم والدین پیشگیری فرزندان شان از آسیب ها و انحرافات اجتماعی می باشد. هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی نقش خانواده در تعلیم و تربیت و پیشگیری از آسیب های اجتماعی فرزندان می باشد. این پژوهش به روش مروری انجام شده است و برای گردآوری اطلاعات آن به منابع معتبر و مکتوب از جمله مقالات، کتب و مجلات مراجعه شد و بعد از استخراج مطالب مربوطه به دسته بندی و انسجام آن ها اقدام کرده و پژوهش را به نگارش در آوردیم. در این مقاله علاوه بر بررسی نقش والدین در تربیت فرزندان به مبحث آسیب های اجتماعی و تأثیری که خانواده در کاهش و پیشگیری آسیب های اجتماعی داشته پرداخته شد.

کلمات کلیدی :
خانواده، آسیب های اجتماعی، نقش خانواده در پیشگیری از آسیب های اجتماعی


مشاهده مقاله
93
دانلود
0
تاریخ دریافت
۱۸ اسفند ۱۴۰۲
تاریخ ریوایز
۲۱ فروردین ۱۴۰۳
تاریخ پذیرش
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳