دوره 5، شماره 51، مهر 1402، صفحات 1 - 3
نویسندگان : محمد علی چلداوی و علی شویعی نژاد * و حسین بهجت

چکیده :
در این مقاله که به روش توصیفی- تحلیلی صورت گرفته سعی کردیم ارتباط بین موسیقی و ریاضی را از چند دیدگاه مورد ارزیابی قرار دهیم. یکی از این موارد نشان دهنده الگوهای ریاضی در آهنگ سازی است. دیدگاه دیگر در مورد هارمونی نت ها و کوک کردن ساز است که از نظر یونانیان باستان ارتباط مستقیمی با علم ریاضی دارد. زمانی که کودکان درگیر یادگیری موسیقی و نت خوانی می شوند، ناخودآگاه فواصل و کشش ها را نیز یاد می گیرند و درک صحیحی از نسبت ها و کسر ها به دست می آورند.

کلمات کلیدی :
موسیقی، ریاضی، ریتم


مشاهده مقاله
240
دانلود
0
تاریخ دریافت
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲
تاریخ ریوایز
۱۲ خرداد ۱۴۰۲
تاریخ پذیرش
۲۸ مهر ۱۴۰۲