دوره 5، شماره 49، مرداد 1402، صفحات 1 - 8
نویسندگان : آناهیتا ولی بحرینی * و فهیمه شهریاری و صدیقه فتاحی و نجمه درودی و مهدی یعقوبی

چکیده :
هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر بازی درمانی بر رشد مهارت های اجتماعی دانش آموزان مقطع ابتدایی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر، را کلیه ی دانش آموزان دختر مقطع ابتدائی در روستای کشف در سال 1400-1399 تشکیل دادند. تعداد 24 نفر از دانش آموزان که دارای علاقمندی از طرف والدین بودند انتخاب و وارد طرح شدند که به صورت نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند و به تصادف در گروه آزمایش و گروه کنترل جایگزین شدند. گروه آزمایش جلسات بازی درمانی دریافت کردند و گروه کنترل مداخله ای دریافت نکردند در پایان هر دو گروه مجدداً به پرسشنامه های تحقیق پاسخ دادند (پس آزمون). اطلاعات پس از جمع آوری با نرم افزار SPSS-26 با روش آماری تحلیل کواریانس چند متغیره و تی مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بازی درمانی بر رشد مهارت های اجتماعی دانش آموزان دختر مؤثر است. در نتیجه این شیوه درمانی در مدارس کاربرد مهمی دارد.

کلمات کلیدی :
بازی درمانی، مهارت های اجتماعی، مقطع ابتدایی


مشاهده مقاله
292
دانلود
0
تاریخ دریافت
۱۹ فروردین ۱۴۰۲
تاریخ ریوایز
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲
تاریخ پذیرش
۲۵ مرداد ۱۴۰۲