دوره 1، شماره 1، مرداد 1398، صفحات 1 - 12
نویسندگان : احسان راست قلم *

چکیده :
امروزه از کارکردها و رسالت‌های کلیدی دانشگاه‌ها در کنار اهتمام به وظایف و کارکردهای علمی، رسالت‌های اجتماعی و فرهنگی دانشگاه هاست که به شدت مورد تأکید قرار گرفته است. لذا، پژوهش حاضر با هدف مقایسه نگرش دانشجویان دانشگاه دولتی و آزاد اصفهان نسبت به شرایط فرهنگی دانشگاه انجام شده است. روش پژوهش، توصیفی از نوع پیمایشی است، که اطلاعات مورد نیاز به صورت میدانی جمع‌آوری شد. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دختر و پسر گروه‌های تربیت بدنی که در دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه دولتی اصفهان و دانشگاه آزاد اصفهان(خوراسگان)، در سال تحصیلی 93-1392 مشغول به تحصیل بودند، می‌باشد. حجم نمونه استفاده از فرمول حجم نمونه کوکران، و به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای نسبتی، 220 نفر برآورد گردید. به منظور جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته بهره گرفته شد. جهت سنجش پایایی پرسشنامه پژوهش از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد، که این ضریب 85/0 به دست آمد. جهت آزمون فرضیه‌های پژوهش از آزمون t تک نمونه و آزمون t مستقل جهت مقایسه دو جامعه (دانشگاه دولتی و دانشگاه آزاد) و با استفاده از نرم افزار SPSS بهره گرفته شد. بر اساس یافته‌های پژوهش، میانگین نمره نگرش دانشجویان در دانشگاه آزاد اصفهان(خوراسگان) نسبت به شرایط فرهنگی بالاتر از حد متوسط و در سطح قابل قبولی بود، ولی میانگین نمره نگرش دانشجویان در دانشگاه دولتی اصفهان پائین‌تر از حد متوسط بود. بر اساس نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل داده‌ها در سطح 05/0 بین نگرش دانشجویان دو دانشگاه نسبت به شرایط فرهنگی دانشگاه خود تفاوت معنادار آماری وجود داشت.

کلمات کلیدی :
شرایط فرهنگی، دانشگاه دولتی اصفهان، دانشگاه آزاد اصفهان