دوره 5، شماره 54، دی 1402، صفحات 1 - 10
نویسندگان : زهرا کریمی * و منصوره آدابی جوان و نجمه میرزایی

چکیده :
امروزه ابزار مديريت واحد شهري فنآوري اطلاعات است و ايجاد شهر الكترونيك ميتواند در كاهش ناهماهنگي بين مديران و ايجاد يكپارچهسازي مؤثر باشد. مقاله حاضر تلاشي است براي تبيين نقش و جايگاه توسعه شهر الکترونيک در بهبود مديريت شهري. استفاده از فناوري ارتباطات و اطلاعات (ICT) در زمينه مديريت امور شهري يکي از موضوعات مهم و کاربردي در اداره کلان شهرها مي باشد. با توجه به تجارب موفقيت آميزي که در زمينه استفاده از اين فناوري در نقاط مختلف جهان موجود است و همچنين با توجه به رويکرد سالهاي اخير در ايران جهت استفاده از فناوري ارتباطات و اطلاعات در خدمات شهري، در اين مقاله سعي شده است ضمن معرفي شهر الکترونيک به برخي از نتايج ملموس استقرار شهر الکترونيک، مانند تاثير آن بر ترافيک شهري پرداخته شود.

کلمات کلیدی :
مديريت شهري، شهر الکترونيک، شهروند الکترونيک، فناوري اطلاعات و ارتباطات


مشاهده مقاله
141
دانلود
0
تاریخ دریافت
۰۵ تیر ۱۴۰۲
تاریخ ریوایز
۲۳ مهر ۱۴۰۲
تاریخ پذیرش
۲۹ دی ۱۴۰۲