دوره 4، شماره 36، تیر 1401، صفحات 45 - 66
نویسندگان : محمود کریمی * و علی اسحق زاده

چکیده :
يکی از عمده ترين زمينه هايی که از آن می توان به عنوان جايگزينی برای سوختهای فسيلی استفاده کرد، توليد انرژی از محل انرژی بادی است که اين موضوع با توجه به توسعه محدود ذخاير نفت وگاز ايران (به دليل کمبود منابع مالی، عدم سرمايه گذاری خارجی، ريسک بالا، نياز به تکنولوژی بسيار بالا و ...)، حفاظت از محيط زيست و ... در دستور کار قرار گرفته است. امروزه استفاده از انرژی بادی از رشد قابل توجهی برخودار بوده و در نقاط مختلف آسيا، اروپا و آمريکا به چشم میخورد و يکی از موارد مهم تامين انرژی در اروپا، چين و ايالت متحده به شمار می رود. کشورهايی نظير دانمارک پرتغال، ايرلند و اسپانيا نيز در زمينه توليد انرژی بادی گامهای مهمی برداشته اند. توسعه طرح های توليد انرژی از منابع تجديدپذير نظير نيروگاه های بادی مستلزم برنامه ريزی و هماهنگی است و هرگونه سياست گذاری در این حوزه با سه چالش اساسی تامین منابع مالی، راه اندازی به لحاظ فنی و بازاریابی محصولات تولیدی روبروست که در این بین تامين مالی پروژه های انرژی تجديدپذير، به خصوص در کشورهای در حال توسعه با توجه به محيط تجاری، رفتار دولت و ريسک های سياسی، يکی از مهم ترين و اساسی ترين مشکلات پيش روی اين پروژه هاست. توليد انرژی از محل انرژی بادی با توجه به شرایط جغرافیایی کشور یکی از راه‌کارهای بالقوه برای رهایی از مشکلات مترتب بر استفاده از سوختهای فسیلی است که خوشبختانه در سال های اخیر به جد مورد توجه کارشناسان و برنامه ریزان حوزه انرژی قرار گرفته است. بدون شک مهمترین مانعی که بر سر راه توسعه طرح های انرژی تجدیدپذیر کشور قرار دارد، تامین منابع مالی مورد نیاز است. رفع این موانع (از بعد نظری) اگرچه نه به طور کامل اما تا حدقابل توجهی به تلاش محققان و دانشجویان این حوزه نیز بستگی دارد. پژوهش حاضر در صدد است گامی هرچد ناچیز؛ لیکن ارزشمند در این زمینه بردارد و ساختارهای متداول تامين مالی نيروگاه های بادی را در نقاط مختلف جهان مورد بررسی قرار دهد. نتایج این پژوهش می تواند به کارشناسان و برنامه ریزان حوزه نیروگاه های بادی کشور جهت تامین مالی این طرح ها کمک شایان توجهی نماید.

کلمات کلیدی :
تامین مالی، نیروگاه بادی، BOT ، تامین مالی پروژه‌محور.


مشاهده مقاله
267
دانلود
0
تاریخ دریافت
۰۹ مهر ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۱۴ بهمن ۱۴۰۰
تاریخ پذیرش
۱۷ تیر ۱۴۰۱