دوره 5، شماره 53، آذر 1402، صفحات 83 - 89
نویسندگان : ایمان عابدینی * و وحید اسمعیلی

چکیده :
در این پژوهش تلاش شده است تا ضرورت مشارکت کودکان در طراحی مدرسه به عنوان کاربران اصلی آن، به خصوص از نظر فضای فیزیکی و محیط اطراف مدرسه مورد بررسی قرار گیرد زیرا اولین چیزی که توجه هر فرد را در هنگام ورود به مدرسه( یا هر جای دیگر) جلب می کند همان فضای فیزیکی است؛ روش تحقیق به صورت مطالعه کتابخانه ای با رویکرد توصیفی- تفسیری بوده است و در پایان نیز موانع و مشکلاتی که موجب بی توجهی به نظرات دانش آموزان در طراحی مدرسه می شود ذکر شد و پیشنهاداتی برای اصلاح آن ذکر شد و بهترین راه نیز شروع این فرآیند با گام های کوچک توسط مدیران ومعاونین دانسته شد زیرا هزینه بر و زمانبر بودن بازسازی مدارس به شیوه های نوین باعث استفاده از همان فضاهای قبلی می شود که ممکن است تا حد زیادی از انگیزه ی دانش آموزان بکاهد ولی گام هایی کوچک در مدرسه توسط پرسنل مدرسه می تواند تا حدودی این بی انگیزگی را کاهش دهد.

کلمات کلیدی :
طراحی مدرسه، مشارکت در طراحی، فضای فیزیکی، دانش آموز


مشاهده مقاله
95
دانلود
0
تاریخ دریافت
۲۲ خرداد ۱۴۰۲
تاریخ ریوایز
۱۱ شهریور ۱۴۰۲
تاریخ پذیرش
۰۴ دی ۱۴۰۲