دوره 4، شماره 40، آبان 1401، صفحات 50 - 65
نویسندگان : مهشيد جوادي * و ثريا قيم پور

چکیده :
یکی از اصیل ترین انواع قالی و بهترین بافته های ابریشمی و پشمی در ایران متعلق به منطقه سیستان می‌باشد.از محاسن فرش سیستان می توان به رنگ بندی روشن و شاد آن اشاره نمود که آن را از فرش بلوچ با رنگ بندی تیره متمایز می کند. تاکنون مطالعات انجام شده در زمینه فرش سیستان، بیشتر جنبه تاریخی و شناسایی انواع نقوش و نمادهای آن را داشته و هنوز تحقیقی در زمینه احیای فرش سیستان از لحاظ رنگ جهت ارائه به خریداران امروزی انجام نشده است. هدف از این تحقیق، شناخت و بررسی راهکارهای مورد نیاز جهت احیای فرش سیستان بر اساس تغییر رنگ غالب فرش و جلب رضایت خریداران است. روش تحقیق، شامل پرسش نامه و تحقیق میدانی است. بدین منظور، پرسش نامه ها تدوین و در اختیار دانش‌ آموختگان رشته فرش دانشگاه هنر سیستان و بلوچستان، به عنوان جامعه آماری قرار گرفت. نمودارها و جداول آماری به کمک نرم افزار SPSS به دست آمد. نتایج نشان داد، در سطح اطمینان 99 درصد رابطه معنی داری بین تغییر سبک رنگ آمیزی و جلب رضایت خريداران فرش وجود دارد. نوع همبستگی بین دو متغیر مذکور خطی و مستقیم بوده، به طوری که هر دو توأمان افزایش یا کاهش می یابند و شدت همبستگی بین دو متغیر در سطح نسبتاً قوي قرار دارد. در مورد استفاده از رنگ اصیل سیستانی نیز نتایج مشابهی به دست آمد، به طوری که بین استفاده از این رنگ و جلب رضایت خریداران در سطح اطمینان 99 درصد رابطه معنی‌داري وجود دارد.

کلمات کلیدی :
فرش سیستان، دکوراسیون داخلی، رنگ روشن، فرش دستباف، روانشناسی رنگ


مشاهده مقاله
21
دانلود
0
تاریخ دریافت
۲۰ خرداد ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۲۸ شهریور ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۲۶ آبان ۱۴۰۱