تعیین رابطه میان مؤلفه های رفتار سازمانی با بازخورد سازمانی در میان کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان لردگان
تعیین رابطه میان مؤلفه های رفتار سازمانی با بازخورد سازمانی در میان کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان لردگان
دوره 1، شماره 4، آبان 98، صفحه 0 - 0
نویسندگان : عمران کیانی * و خدیجه فرامرزی کوشکی و مینو صادقی

چکیده :
این پژوهش به دنبال تعیین رابطه میان مؤلفه های رفتار سازمانی با بازخورد سازمانی و در میان کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان لردگان می باشد. هدف کلی، بررسی رابطه میان رفتار شهروندی سازمانی با بازخورد سازمانی و سازگاری شغلی در بین کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان لردگان می باشد. جامعه آماری این پژوهش، کلیه کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان لردگان است. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده که در نهایت حجم نمونه 141 نفر در نظر گرفته شد. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی از نوع پیمایشی است که از روایی و پایایی قابل قبولی برخوردار است. برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده در پرسشنامه ها از روش های توصیفی (فراوانی، میانگین، انحراف استاندارد) و نیز از آزمون t مستقل،t تست تک متغیره و تحلیل واریانس چندمتغیره جهت تحلیل های آماری اطلاعات فردی استفاده شد. بررسي فرضیه های پژوهش با استفاده از آزمون رگرسيون و اولويت بندي متغير ها با استفاده از آزمون فريدمن صورت گرفته است.

واژگان کلیدی :
سازمان، رفتار شهروندی، بازخورد، سازگاری، شغل، کارکنان