دوره 2، شماره 18، دی 99، صفحات 77 - 59
نویسندگان : منیژه محمدی * و علی شجاعی فرد

چکیده :
یکی از سرمایه های هر سازمان،کارکنان آن می باشد. وجود کارکنان توانمند، از جمله شرایط لازم برای پشرفت عملکرد هر سازمان است. هوش معنوی در پی ایجاد چنین سرمایه هایی است. امروزه سازمانها سعی در تربیت نسلی از مدیران ارزشمند دارند،بطوریکه با اکتساب مهارتهای هوش معنوی در خود بتوانند سرعت و دقت تصمیم گیری را در خود افزایش دهند در این تحقیق، به بررسی تاثیر هوش معنوی بر مهارتهای خودمدیریتی کارکنان در بانک پاسارگاد پرداخته شد. تحقیق فوق از نظر هدف،کاربردي و از منظر گردآوري داده، روش توصیفی- پیمایشی استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق 350 نفر از کارکنان ساختمان مرکزی بانک پاسارگاد بوده و نمونه گیری به روش تصادفی ساده و بر اساس فرمول کوکران ، حجم نمونه آماری 200 نفر از کارکنان بود که به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند و با استفاده از آزمون تی استیودنت به بررسی تاثیر بین فرضیه ها پرداخته شد.نتایج تحقیقات نشان می دهد که کلیه فرضیه های تحقیق تایید شده است. نتایج نشان می دهد هرچه هوش معنوی کارکنان بانک پاسارگاد بیشتر باشد و به آن اهمیت بیشتری داده شود، موجب بهبود مهارتهای خود مدیریتی پرسنل و عملکرد بانک و نهایتاً خدمت رسانی بهتر به مشتریان می شود. توجه به ابعاد چهارگانه هوش معنوی موجب رضایت هر چه بیشتر کارکنان می شود و طبعاً کارکنان با انجام فعالیت های گروهی موجب عملکرد بهتر بانک پاسارگاد می شوند.

کلمات کلیدی :
هوش معنوی، مهارتهای خود مدیریتی، بانک پاسارگاد