دوره 3، شماره 23، خرداد 1400، صفحات 101 - 92
نویسندگان : مهدی حسین پور و مریم امینی *

چکیده :
در این تحقیق رضایت مشتری و پیشینه ها و پیامدهای آن در زمینه صنعت هواپیمایی مورد بررسی قرار گرفت. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی بوده و از نظر شیوه جمع آوری داده ها از نوع پژوهش های کمی می باشد. همچنین طرح پژوهش از نوع همبستگی– توصیفی خواهد بود. جامعه مورد بررسی در این پژوهش شامل کلیه شرکتهای هواپیمایی استان کرمانشاه که نمونه مورد بررسی در این پژوهش به شیوه نمونه گیری تصادفی انتخاب می شود به این ترتیب که از بین کلیه شرکتهای هواپیمایی 257نفر ازمسافران انتخاب شده به سوالات پرسشنامه پاسخ داده اند. در نهایت برای تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون وآزمون کلموکروف- اسمیرنوف گرفته است. یافته های حاصل از نرم افزار اس پی اس و ازسه پرسشنامه تعهدسازمانی، حمایت سازمانی و رضایت شغلی استفاده شده است. همچنین اثر معنادار رضایت شغلی برکیفیت خدمات کارکنان مورد تأیید قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان داده است که آموزش و حمایت سازمانی ادراک شده اثر معناداری روی تعهد مستمر و هنجاری مشتریان رضایت شغلی آنان داشته است. همچنین اثر معنادار رضایت شغلی بر تعهد سازمانی پرسنل و تعهد مستمر و هنجاری، مورد تأیید قرار گرفت.علاوه برآن حمایت ادراک شده تاثیر معناداری روی تعهد سازمانی پرسنل و رضایت شغلی آنان داشته است.

کلمات کلیدی :
رضایت مشتری، کیفیت پرسنل، رضایت شغلی، حمایت ادراک شده