دوره 5، شماره 49، مرداد 1402، صفحات 42 - 65
نویسندگان : فرشته بهرامی *

چکیده :
در دو دهه گذشته شاهد جذب مداوم فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش بودیم و اهمیت باورهای معلمان برای پذیرش فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش در چارچوب تغییرات آموزشی آشکار شد. در سال های اخیر، نظام آموزشی ایران تاکید بیشتری بر آموزش دانش آموز محور و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و یادگیری داشته است. آموزش معلمان تحت برنامه جامع آموزش جدید به یک مسئولیت محلی تبدیل شده است. برنامه درسی استاندارد و اصلی که بر ورود فناوری اطلاعات و ارتباطات به آموزش و اجرای آموزش دانش آموز محور تمرکز دارد (بانک توسعه آسیایی، 2008؛ وزارت فرهنگ آموزش و پرورش و علوم، 2014). علیرغم علاقه روزافزون به استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای آموزش دانش آموز محور، تعداد محدودی از مطالعات در ایران برای درک درک معلمان مدارس ابتدایی در مورد استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای آموزش دانش آموز محور وجود دارد. این مطالعه با هدف درک عوامل موثر بر ادراک معلمان از استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش دانش آموز محور انجام شده است. بر اساس تئوری تغییر آموزشی فولان، تجزیه و تحلیل از طریق رگرسیون خطی چندگانه و بحث گروهی متمرکز بر روی 838 معلم مدارس ابتدایی در ایران انجام شد که نشان داد شایستگی حرفه ای معلم و مزایای درک شده در استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات، عوامل مهمی هستند که بر ادراک معلمان از استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات تأثیر می گذارند. ابزاری برای آموزش دانش آموز محور علاوه بر این، صلاحیت حرفه ای معلم، مزایای درک شده در استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و همکاری معلم بر ادراک معلمان از استفاده از محتوای دیجیتال برای آموزش دانش آموز محور تأثیر می گذارد.

کلمات کلیدی :
فناوری اطلاعات و ارتباطات، آموزش دانش آموز محور، تربیت معلم ضمن خدمت، تدریس، یادگیری


مشاهده مقاله
228
دانلود
0
تاریخ دریافت
۰۶ اسفند ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
تاریخ پذیرش
۲۵ مرداد ۱۴۰۲