دوره 3، شماره 22، اردیبهشت 1400، صفحات 135 - 147
نویسندگان : فهیمه لک کمری *

چکیده :
مد پدیده‌ای است خاصه جامعه انسانی که با مفهوم مدرنیسم ارتباط تنگاتنگی دارد. به عبارتی مد با مدرن شدن جوامع پدید آمده است چرا که در اعصار گذشته پدیده‌ای به نام مد و مدگرایی در بین مردم جایگاه محسوس امروزین خود را نداشته است هر چند با نگاهی به تاریخ شاید بتوان این پدیده را در میان تمدن‌های بزرگ دنیا مشاهده نمود. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر مد و مدگرایی بر سبک زندگی جوانان می‌باشد. این مقاله به روش کتابخانه‌ای می‌باشد که برای جمع آوری آن از مقالات و منابع معتبر در این زمینه استفاده شده است. مدگرایی مفهومی مدرن در چرخه زندگی معاصر جهان است. مفهومی که بیشتر از هر گروهی، جوانان را گمراه می‌کند. گرایش به مد بیانگر نوعی تجدید نظر‌خواهی و در واقع تلاش در جهت نو کردن و تغییر در مسائل گوناگون ظاهری زندگی است‌. همچنین این مفهوم جای پای خود را در سبک زندگی جوانان باز کرده و گام‌های آنان را در ترغیب مصرف گرایی به گام‌هایی شتابان بدل کرده است به طوری که در میان اقشار جامعه جوانان و نوجوان بیش از دیگران به مد و مدگرایی اهمیت می‌هند.

کلمات کلیدی :
مد، سبک زندگی، ماهیت و انواع مد، جوانان.


مشاهده مقاله
343
دانلود
0
تاریخ دریافت
۲۹ آذر ۱۳۹۹
تاریخ ریوایز
۲۱ اسفند ۱۳۹۹
تاریخ پذیرش
۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰