دوره 2، شماره 20، اسفند 99، صفحات 24 - 19
نویسندگان : بابک دهقانی * و زهرا شهریاری مقدم و سیما صابر صلغی

چکیده :
بحث حاضر، ابتدا به توضیح مختصری از سوژه و ابژه پرداخته و سپس این تعاریف از منظر ایمانوئل کانت تکمیل گردید. کانت نیز نظریات خویش را با مطالعه آثار دکارت اعمال نموده است بر اساس تلقی دکارت، انسان به مثابه ماشینی است که برخورداری از نفس او را از سایر موجودات ممتاز میسازد. این وجه ممیزه، یعنی نفس، که ذات آن اندیشه است، همان است که در کل تفکر عصر جدید به صورتهای مختلف مورد تأمل قرار گرفته است.

کلمات کلیدی :
زیبایی، هنر، سوژه، ابژه، کانت