دوره 5، شماره 46، اردیبهشت 1402، صفحات 1 - 6
نویسندگان : ایمان باقری *

چکیده :
با تاکید بر نوع صنعت به بررسی تاثیر اقلام تعهدي عملیاتی سنتی بر سود خالص صنایع شیمیایی در بازار بورس قرار می دهد ،تا مشخص شود كه براي پيش بيني سودآوري شركتها تا چه ميزان مي توان به اين اقلام اتکا كرد. برای رسيدن به هدف تحقيق از متغيرهاي اقلام تعهدي عملیاتی سنتي،طي سالهاي 1396 تا 1399 در بازار بورس با روشهاي آماري، موردآزمون قرار مي گيرند. هدف اصلی پژوهش حاضر تاثیر اقلام تعهدی عملیاتی سنتی برسود خالص صنایع شیمیایی وهدف کاربردی آن جهت پيش بيني عملکرد آتی‌ و در نتيجه‌ تخصيص بهينه‌ منابع، به‌ منظور رشد و توسعه ‌اقتصادي کشور قرار گيرد. نتايج آزمون فرضيات تحقيق، نشان دهنده اين است كه تأثیر اقلام تعهدي عملياتي سنتي برسود خالص شرکتها، مثبت، قوي و معني دار بوده است.

کلمات کلیدی :
اقلام تهدی، عملیاتی سنتی، سودخالص، صنایع شیمیایی، بورس اوراق بهادار تهران


مشاهده مقاله
199
دانلود
0
تاریخ دریافت
۰۳ آبان ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۱۰ دی ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲