دوره 6، شماره 57، فروردین 1403، صفحات 179 - 188
نویسندگان : زهرا شهامتی نژاد *

چکیده :
عزت نفس نقشی اساسی در یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان ایفا می‌کند. روش‌های مختلف تدریس می‌توانند بر عزت نفس دانش‌آموزان تأثیر بگذارند. خلاقیت نقشی کلیدی در موفقیت افراد در زندگی فردی و اجتماعی ایفا می‌کند. از این رو، پرورش خلاقیت در دانش‌آموزان دوره متوسطه اهمیت بسزایی دارد. یکی از روش های تدریس موثر در این خصوص روش تدریس حل مسئله است. روش تدریس حل مسئله، روشی فعال و دانش‌آموز محور است که در آن دانش‌آموزان با استفاده از دانش و مهارت‌های خود، به طور مستقل به حل مسائل می‌پردازند. لذا مقاله حاضر که از نوع مروری، کتابخانه ای است با مطالعه کتاب ها، مقاله ها و پایان نامه ها و... پیشین به هدف بررسی تاثیر روش تدریس حل مسئله بر عزت نفس و خلاقیت دانش آموزان متوسطه میپردازد. نتایج حاصله از این پژوهش بدین شرح است که استفاده از روش‌های تدریس نوین مانند حل مسئله می‌تواند تاثیر مثبتی بر بهبود عزت نفس و رشد خلاقیت دانش‌آموزان داشته باشد و توصیه می‌شود که معلمان و مربیان به کاربرد این روش‌ها در فرآیند آموزش توجه ویژه‌ای داشته باشند.

کلمات کلیدی :
روش تدریس، حل مسئله، عزت نفس، دانش آموزان


مشاهده مقاله
17
دانلود
0
تاریخ دریافت
۲۴ دی ۱۴۰۲
تاریخ ریوایز
۱۴ اسفند ۱۴۰۲
تاریخ پذیرش
۳۱ فروردین ۱۴۰۳