دوره 4، شماره 40، آبان 1401، صفحات 8 - 18
نویسندگان : فاطمه مریدی و هما شیخانی شاهین * و محمد حسین سلیمانیان

چکیده :
به موازات افزایش جهانی شیوع اضافه وزن و چاقی، اختلالات خلقی در دوران کودکی در حال افزایش است. از این رو هدف این مطالعه بررسی تاثیر شش هفته تمرینات تناوبی با شدت بالا، بر توان هوازی، ترکیب بدنی و خلق خوی کودکان٧ تا ١٠ ساله بود. بدین منظور، 24 دانش آموزان پسر چاق (شاخص توده بدنی بیش از 28) دبستان تمدن سازان شهرستان فسا با دامنه سنی 7 تا 10 سال، به دو گروه تجربی (12 نفر) و کنترل (12 نفر) تقسیم بندی شدند. توان هوازی از طریق آزمون شاتل سنجیده شد . وزن بدن، شاخص توده بدنی و دور کمر به عنوان برآورد ترکیب بدنی و استفاده از پرسشنامه تنظیم خلق منفی به عنوان برآورد خلق و خو مورد استفاده قرار گرفت. پروتکل برنامه تمرینی به صورت چهار وهله 150 ثانیه ای با 240 ثانیه استراحت بین وهله ها در سه جلسه در هفته و به مدت شش هفته انجام شد. تغییرات از طریق آزمون کوواریانس و تی همبسته در سطح معنی داری پنج صدم مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد شش هفته تمرینات HIIT موجب کاهش معنی دار در وزن (001/0=P) ، شاخص توده بدنی (001/0=P) و دور کمر (001/0=P) شد. همچنین این تمرینات موجب افزایش VO2max (001/0=P) و بهبود خلق و خوی (001/0=P) کودکان 7 تا 10 شد. تمرینات HIIT با شدت بالا پتانسیل زیادی در بهبود خلق و خو، ترکیب بدن و افزایش VO2max کودکان 7 تا 10 سال دارد.

کلمات کلیدی :
تمرینات تناوبی با شدت بالا، چاقی، VO2max ، خلق و خو


مشاهده مقاله
19
دانلود
0
تاریخ دریافت
۰۲ خرداد ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۲۹ مرداد ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۲۵ آبان ۱۴۰۱