دوره 3، شماره 24، تیر 1400، صفحات 114 - 122
نویسندگان : محبوبه حافظی *

چکیده :
تحقیق حاضر با هدف بررسي رابطه ي بردباري و شکيبايي معلمان کلاس اول ابتدايي شهرستان بوشهر و سبک تدريس انتخابي آنها انجام شد. روش تحقیق توصیفی- پیمایشی و براساس هدف، تحقیقی کاربردی است. جامعه در اين پژوهش شامل کليه معلمان ابتدايي شهر بوشهر در سال تحصيلي 1400-1399 می باشد که برابر با 1150 نفر بود. روش نمونه گيري در اين پژوهش تصادفي ساده است. براساس فرمول کوکران و به روش نمونه گيري تصادفي ساده تعداد 288 نفر انتخاب شدند. در اين پژوهش براي تجزيه و تحليل داده هاي به دست آمده از دو بخش آمار توصيفي و استنباطي استفاده شد. در بخش آمار توصيفي از جداول فراواني و شاخص هاي گرايش به مرکز شامل ميانگين، انحراف معيار استفاده شد و در بخش آمار استنباطي از آزمون هايي شامل تحليل واريانس يک راهه، ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون چندگانه استفاده شد. اين آزمون ها با استفاده از نرم افزار انجام اس پی اس اس انجام گرفت. نتایج نشان داد که بین انتخاب سبک تدریس و صبر و شکیبایی معلمان ابتدایی شهرستان بوشهر رابطه ی معناداری وجود دارد.

کلمات کلیدی :
بردباري، شکيبايي، سبک تدريس


مشاهده مقاله
181
دانلود
0
تاریخ دریافت
۲۷ فروردین ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
تاریخ پذیرش
۲۳ تیر ۱۴۰۰