دوره 2، شماره 14، شهریور 99، صفحات 44 - 31
نویسندگان : بابک سربلند * و حسین شوکتی

چکیده :
در تحقیق حاضر سعی براین است که رفتار ، تغییر شکل ها و کرنش های ناشی از بارهای دندانه ای موضعی(دنت) در مخازن GFRP مورد تحلیل و بررسی آزمایشگاهی و نرم افزاری قرارگیرد. همچنین نمودارهای بار-جابجائی و بار- کرنش در شرایط آزمایشگاهی و نرم افزاری مورد تحلیل و مقایسه قرارگرفته و ارزیابی شود. تحقیق حاضر می تواند در پروژه های شرکت نفت و سازمان آب و انواع مخازنی که در معرض بارهای موضعی می باشند، مورد استفاده قرار گیرد. برای شناخت اهمیت و ضرورت تحقیق ابتدا باید با بار دندانه ای(دنت) و نحوه اعمال این بار بر مخازن و خطرات ناشی از اعمال آن بر مخازن و نحوه مقاومت دربرابر این بار را مورد بررسی قراردهیم. بار دنت یک بار نقطه ای و متمرکز است که با توجه به نوع هندسه و شکل و نحوه رفتار و برخورد با مقطع می تواند رفتار متفاوتی در سازه از خود نشان دهد، در آزمایشگاه درحالتهای مختلف می تواند بر لوله یا مخزن وارد شود. مانند بار دنت گنبدی شکل، مخروطی یا کله قندی، کروی شکل، مستطیلی، گوه ای، و نوک تیز.

کلمات کلیدی :
بارهای دندانه ای موضعی، بررسی آزمایشگاهی، مخازن GFRP، مقاومت