دوره 2، شماره 9، فروردین 99، صفحات 1 - 8
نویسندگان : سیده اسما موسوی * و فاطمه عزت نیا و عاطفه غضنفری شبانکاره و زهرا قره نژاد

چکیده :
هدف پژوهش حاضر، پیش بینی اثر بخشی سازمانی اداره آموزش و پرورش شهر کازرون از روی مدیریت مشارکتی می‌باشد. بدین منظور تمامی کارکنان اداره آموزش و پرورش کازرون (شامل 107 نفر) با استفاده از روش سر شماری به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. تحقیق حاضر توصیفی و از نوع همبستگی می باشد. به منظور جمع آوري داده هاي تحقيق از پرسشنامه مدیریت مشارکتی چوپانی (1389) و پرسشنامه اثربخشی سازمانی مهرزاد حمیدی (1382) استفاده شد. داده های جمع آوری شده با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه گام به گام مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد که مدیریت مشارکتی کارکنان توان پیش بینی تغییرات اثر بخشی سازمانی را دارد(05/0≥P). همچنین نتایج نشان داد که بین مشارکت کارکنان آموزش و پرورش کازرون در هدف گذاری، تصمیم گیری، تغییر و تحول اداری و حل مشکلات با اثر بخشی سازمانی رابطه معنی دار وجود دارد(05/0≥P).

کلمات کلیدی :
مدیریت مشارکتی، اثربخشی، معلمان