دوره 5، شماره 54، دی 1402، صفحات 11 - 28
نویسندگان : علی اکبر ارکان و جلیل غایبی *

چکیده :
در دنياي متغير و پوياي امروزي و با توجه به روند رشد فزاينده علوم و فناوري‌هاي نوين، يكي از اصلي‌ترين دغدغه‌هاي سازمانها كسب مزاياي رقابتي بلندمدت به منظور حفظ و ارتقاي موقعيت كنوني در بازار رقابتي مي‌باشد. بدين منظور نوآوري و توسعه محصولات جديد و نوآورانه نقش خون براي ادامه حيات سازمانهاي موفق را ايفا مي‌كند اغلب شركت‌های پيشرو در سراسر دنيا اين حقيقت را دريافته‌اند كه مهمترين عاملي كه باعث توفيق و برتري آنها در بازار رقابتي مي‌گردد، داشتن استمرار در طراحي و عرضه محصول جديد به بازار، سريع تر و مؤثرتر از ساير رقبا مي باشد. بر اين اساس پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردي و از نظر شيوه گردآوري اطلاعات تحقيق توصيفي از نوع همبستگي است. قلمرو مکاني اين تحقيق استان آذربایجان شرقی و قلمرو زماني اين پژوهش زمستان سال 1392 مي باشد. تحلیل داده ها طي چهار مرحله صورت گرفت. در مرحله اول با بهره‌گيري از شاخص‌هاي مرکزي، پراکندگي و انحراف از قرينگي به توصيف ويژگي‌هاي هر يک از متغيرهاي پژوهش در جامعه مورد بررسي پرداخته شد. سپس در بخش تحليل‌هاي دو متغيره رابطه دو به دوي متغيیرها با يکديگر آزمون شد. سپس از طریق آزمون رگرسیون به بررسی تاثیر متغیرهای مستقل بر وابسته پرداخته شد. در انتها از طریق معادلات ساختاری نقش تعدیلگر نوآوری و همچنین شرایط محیطی بر روی تاثیر متغییرهای مستقل پژوهش برمتغییر وابسته مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد، هر دو متغیر بازارگرایی پاسخگو و کنش گر رابطه ای مثبت و معنا دار با عملکرد محصول جدید دارند.

کلمات کلیدی :
بازارمحوري پاسخگویی، بازارمحوري کنش گر، عملکرد محصول جدید، نوآوری، تجاری سازی


مشاهده مقاله
57
دانلود
0
تاریخ دریافت
۱۳ خرداد ۱۴۰۲
تاریخ ریوایز
۲۵ شهریور ۱۴۰۲
تاریخ پذیرش
۲۹ دی ۱۴۰۲