دوره 5، شماره 45، فروردین 1402، صفحات 50 - 63
نویسندگان : کیانوش بابامرادی *

چکیده :
زندگی بدون یادگیری و آموزش همچون مردابی در حال تقلیل و فساد است. از زمانی که آموزش و یاد دادن شروع شد نحوه انجام دادن این فعالیت یعنی چگونگی آموختن و روش های تدریس مورد توجه دست اندرکاران قرار گرفت. هنر معلم در انتخاب این شیوه ها و روش مؤثر می باشد. از آنجا که توانایی های افراد متفاوت است نحوه یادگیری و چگونگی آموزش نیز متفاوت خواهد بود. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر روش تدریس اکتشافی و بحث گروهی بر میزان یادگیری دانش آموزان ابتدایی می باشد. این پژوهش به روش کتابخانه ای و با مراجعه به مقالات، اسناد و منابع معتبر انجام شده است. یکی از عناصر اصلی در برنامه درسی و طراحی آموزش، موضوع روش های یاددهی یادگیری است. کلیه اقدامات، تصمیمات، ضمن اجرای روش به مرحله ظهور می رسد و یادگیری اتفاق می افتد. در این مقاله به دو روش تدریس اکتشافی و بحث گروهی پرداخته شده است.

کلمات کلیدی :
یادگیری، تدریس، روش اکتشافی، روش بحث گروهی


مشاهده مقاله
352
دانلود
0
تاریخ دریافت
۰۱ دی ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۱۲ اسفند ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۲۸ فروردین ۱۴۰۲