مهارت های مقابله با جنگ نرم در مدارس با تکیه بر اصول پدافند غیرعامل
مهارت های مقابله با جنگ نرم در مدارس با تکیه بر اصول پدافند غیرعامل
دوره 2، شماره 10، اردیبهشت 99، صفحه 8 - 15
نویسندگان : نگین علی اکبری * و زینب نصیری زرندی

چکیده :
نظام آموزش و پرورش یکی از محوری ترین و تعیین کننده ترین نهاد های اجتماعی در ارتقای فرهنگ جامعه به حساب می آید، ضروری است که برای رویارویی با تهدیداتی که در پیش روی این نظام است، از پدافند غیرعامل بهره گیرد. ار آنجایی که مدارس قلب نظام آموزش و پرورش هستند، اهمیت این موضوع و آموزش چگونگی مقابله با جنگ نرم در مدارس دو چندان می گردد. لذا برآن شدیم تا در این مقاله که به روش مروری و کتابخانه ای نگارش گردیده است، به بررسی راهکارهای پدافند غیرعامل در برابر جنگ نرم و در ادامه به ارائه راهکارهای اجرایی در مدارس بپردازیم .

واژگان کلیدی :
پدافند غیرعامل، جنگ نرم، مدرسه، آموزش و پرورش