دوره 5، شماره 53، آذر 1402، صفحات 19 - 51
نویسندگان : سیدحسن رضوی *

چکیده :
ادبیات کودکان و نوجوانان و ترویج خواندن در سرزمین پهناوری که مهد شاعران و نویسندگان بزرگ است و دارای ادبیات غنی کهن می‌باشد ولی بخش وسیعی از این ادبیات غنی به ادبیات‌ بزرگ سالان پرداخته است، درصورتی‌که کودکان نیز بخشی از جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند. مقاله حاضر برآمده از تجربه‌ی نویسنده در زمینه‌ی ادبیات کودکان و نوجوانان جهان و ایران که مباحث‌ گوناگون این حوزه را با نظمی منطقی و زبانی مستند و با بهره‌گیری از شاهد مثال‌های متنوع تشریح نموده، در ساختار یک مقاله ای نه کامل ، بلکه به فراخور توان و دانایی به سایر علاقه‌مندان ارائه نموده ام، در ابتدا به تعاریف، نظریه‌ها، اهداف و انواع ادبیات ها ، نگاهی به پیشینه و ارکان ادبیات کودکان و نوجوانان اختصاص داده و سپس به ضوابط و اصول کلی انتخاب‌ نوشته ها برای کودک و نوجوان را مورد بحث قرار داده ام. جایگاه داستان‌های شگفت ‌انگیز و نو در زندگی کودکان و نوجوانان از جمله موارد یاد شده در این مقاله است و بعضی از بخش ها به تقویت کودکان، اصول طلایی داستان ها و شرایط نویسندگان کودک و نوجوان به عنوان مهمترین هدف در نوشته ها و همچنین به ضوابط ارزیابی داستان‌ پرداخته ام. ادبیات کودک و نوجوان به دوره و زمان خاصی متعلق نیست، در واقع انسان از زمانی که نسبت به خواسته‌ها و رؤیاها و به دنبال آن خوشبختی و آرامش پا به سرزمین رؤیایی و خیال‌انگیز متل‌ها و افسانه‌ها گذاشت و حماسه‌ها، آرزوها، حکایت‌ها و اندرزها در قالب لالایی شبانه مادران تجلی پیدا کرد، ادبیات کودکان و نوجوان هم‌شکل گرفت. مهم‌ترین آفت ادبیات کودک و نوجوان فقدان نویسندگان آگاه و خلاق مهم‌ترین آفت در این عرصه است، آنانی که مایه و شوق نویسندگی دارند، کودک و نوجوان را می‌شناسند، به او عشق می‌ورزند، خود در کودکی فراوان کتاب خوانده‌اند و از دشواریها و لذتهای خواندن و بهره‌گیری از کتاب در دوران خردسالی آگاهند و فرزندی دارند یا سروکارشان بیشتر با کودک و نوجوان است، می‌توانند نویسنده موفقی برای خردسالان باشند.

کلمات کلیدی :
ادبیات کودک و نوجوان، درست نویسی، بدنویسی، جذب خواننده و راهکارها


مشاهده مقاله
95
دانلود
0
تاریخ دریافت
۰۵ شهریور ۱۴۰۲
تاریخ ریوایز
۰۷ آبان ۱۴۰۲
تاریخ پذیرش
۰۴ دی ۱۴۰۲